Alapszabály

 

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület

 

Alapszabálya – Létesítő okirata

 

I. Alapok

 

Az egyesület neve: Hiteles Magyarok Fóruma Érdekvédelmi Egyesület

Az egyesület rövidített neve: Hitelesmagyar

Az egyesület székhelye: 1138 Budapest, Karikás F. u. 13. III. 9.

Az egyesület honlapja: www.hitelesmagyar.com

Az egyesület logója:

Az egyesület szlogenje: Eszünk éles, nyelvünk hegyes,
Bankoknak sincs ingyen leves!

 

 

Küldetés – Misszió: A közfeladatnak minősülő fogyasztóvédelemből a pénzügyi fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tevékenység részbeni átvállalása, pénzügyi szolgáltatókkal /különösen :bank, takarékszövetkezet, biztosító/ szembeni érdek/jog/védő tevékenység végzése

 

Jövőkép – VízióAz egyesület célja:

Célunk pénzügyi fogyasztói érdekek/jogok/ képviseletére – pénzügyi fogyasztóvédelemre - irányuló tevékenységekkel - a magyar társadalom pénzügyi kultúrájának emelése, a fogyasztók pénzügyi szolgáltatókkal szembeni információs aszimmetriájának csökkentése /megszüntetése/, a fogyasztói igények és elvárások növelése, a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása, a fogyasztók érdekében piacbefolyásoló szerep elérése. Célunk pénzügyi szolgáltatókkal szembeni széleskörű érdekvédelmi tevékenység ellátása.

 

Az egyesület tevékenysége

1.Az egyesület érdekvédő tevékenysége:

Termékelemzések, összehasonlító elemzések készítésével segíti a fogyasztók pénzügyi-gazdasági érdekeinek érvényesítését

Vizsgálja a fogyasztókkal szemben alkalmazott általános szerződési feltételek jogszerűségét.

Képviseli a fogyasztókat érdekegyeztető fórumokon és testületekben

Eljárást /vizsgálatot, intézkedést/ kezdeményez a fogyasztói érdekek érvényesítése vagy védelme érdekében.

Figyelemmel kíséri a pénzügyi fogyasztóvédelmet érintő uniós jogszabályokat, azok hazai alkalmazását, valamint az uniós és hazai joggyakorlatot.

Véleményezi a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket, jogszabály-módosítást kezdeményez a fogyasztói érdekek érvényesítése vagy védelme érdekében

A fogyasztók tájékoztatását szolgáló és érdekérvényesítésüket elősegítő tanácsadó irodákat és információs rendszert működtet

Az érdekvédelmi tevékenység során tapasztaltak nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja a közvéleményt

2. Az egyesület jogvédő tevékenysége:

Az egyesület tevékenysége a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. módosított és egységes szerkezetbe foglalt 67.§. /1/ bekezdése g/ pontjára figyelemmel:

Perben meghatalmazottként eljár saját tagjának olyan perében, amelynek tárgya a szervezet alapszabályában meghatározott érdekképviseleti célok körébe vonható.

 

Az egyesület tevékenysége a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:105. §. /1/ bekezdése e/ pontja alapján 2014. március 15-i hatállyal:

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés részévé váló tisztességtelen általános szerződési feltétel érvénytelenségének megállapítása iránt közérdekű keresetet indíthat

 

 

II. A tagsági jogviszony

 

A rendes tagság keletkezése és megszűnése, jogok és kötelezettségek

A tagság keletkezése:

Az egyesület rendes tagjává olyan személy /természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet/ válhat, aki/amely

a./ nyilatkozik belépési szándékáról,

b./ elfogadja az egyesület célját /céljait/,

c./ vállalja az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését , és

d./ akinek a belépési kérelmét az egyesület taggyűlése elfogadja.

A tagság megszűnése:

a./ a tag kilépése esetén nyilatkozatának megtétele napján.

b./ a tag halálának vagy megszűnésének napján

c./ tagdíjhátralék miatt akkor, ha az elnök előzetesen írásban, igazolható módon, a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telt el.

 

A tag jogai:

Kiemelten: szavazati jog és választhatóság

 

a./ kezdeményezheti taggyűlés összehívását,

b./ a taggyűlés napirendi pontjaira javaslatot tehet és határozathozatalt kezdeményezhet

c./ a taggyűlésen részt vehet

d./ a taggyűlésen felszólalhat

e./ a taggyűlésen szavazhat

f./ az elnök döntését és véleményét kérheti bármely, az egyesület tevékenységével kapcsolatos ügyben

g./ ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz – az egyesület bármely tisztségére választható

h./ jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait.

 

A tag kötelezettségei:

a./ tagdíjat fizetni,

b./ az alapszabály rendelkezéseit tiszteletben tartani illetve betartani,

c./ a taggyűlésen hozott határozatokat tiszteletben tartani illetve betartani,

d./ az elnök döntéseit betartani.

A tag nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

 

A pártoló tagság keletkezése és megszűnése, jogok és kötelezettségek

Az egyesület pártoló tagjává olyan személy /természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet/ válhat, aki/amely nyilatkozik arról, hogy az egyesület célkitűzéseivel egyetért és az egyesület tevékenységét anyagi hozzájárulással önkéntesen támogatja. A pártoló tagság az erről szóló nyilatkozat megtételével keletkezik.

A pártoló tagság megszűnik a pártoló tag lemondó nyilatkozata megtételével, a nyilatkozat megtétele napján.

 

A pártoló tag joga kiemelten: tanácskozási jog. /Nem szavazhat és nem választható/

A pártoló tagnak joga van részt venni az egyesület taggyűlésén, azon felszólalhat. Joga van az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait igénybe venni.

A pártoló tag kötelezettsége az önként vállalt támogatás teljesítése.

 

III. Szervezet

Az egyesület szervezete: a taggyűlésből és az elnökből áll.

A taggyűlés:

A taggyűlés az egyesület legfőbb szerve, az egyesület rendes- és pártoló tagjaiból álló testületi szerv. /Ptk.63.§./1//

Az elnök:

Az elnök az egyesület általános hatáskörű ügyintéző szerve és törvényes képviselője /Ptk. 63.§. /3//, vezető tisztségviselő. Tevékenységét megbízási jogviszonyban látja el.

Az elnököt a taggyűlés választja 5 évre. A szavazás titkos.

Az elnöki tisztség megszűnik:

a./ a tisztségről való lemondással

b./ a tagsági jogviszony megszűnésével.

 

IV. Működés

 

Taggyűlés

A taggyűlés kizárólagos, nem átruházható hatásköre az egyesület szervezeti, működési és személyi kérdéseiben való döntés: Kivételt képez ez alól a pártoló tagság keletkezése ill. megszűnése és az elnök hat hónapnál rövidebb idejű akadályoztatása esetén a helyettesítéséről szóló döntés.

 

a./ döntés az alapszabály elfogadásáról és módosításáról

b./ döntés az egyesület más egyesülettel való egyesüléséről

c./ döntés az egyesület feloszlásának kimondásáról

d./ döntés a tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról

e./ döntés az egyesület éves költségvetéséről

f./ döntés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben /Civil tv./ meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet beszámolójának elfogadásáról

g./ döntés az elnök megválasztásáról

h./ döntés az elnök beszámolójának elfogadásáról

i./ döntés az elnök helyettesítéséről hat hónapot elérő akadályoztatása esetén,

j./ döntés a taggyűlés elé terjesztett indítványokról, előterjesztésekről

k./ rendes tagság iránti kérelmek elfogadása

A taggyűlést írásban, igazolható módon kell összehívni a taggyűlés helyét is idejét, valamint a napirendi pontokat tartalmazó meghívó megküldésével. A meghívót a taggyűlés napját 30 nappal megelőzően kell a tagoknak megküldeni. Biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően az egyesület tagjai a taggyűlés napirendi pontjaira javaslatot tehessenek. Bármely rendes tag által javasolt napirendi pontot kötelező megtárgyalni a taggyűlésen. Bármely rendes tag kezdeményezésére a határozathozatal kötelező. A taggyűlés csak olyan kérdést tárgyalhat meg, amely a taggyűlés meghívójában szerepel. A meghívónak részletesnek, tájékoztatásra alkalmasnak kell lennie, „egyebek” napirendi pont abban nem szerepelhet.

A taggyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező /rendes/ tagok több mint fele részt vesz. Döntéseit a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező /rendes/ tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.

A taggyűlés titkosan, írásbeli szavazással dönt az elnök személyéről. Megválasztásához minősített, kétharmados szavazattöbbség szükséges.

Az alakuló ülés levezető elnökét, továbbá minden alkalommal a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot a taggyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással a rendes tagok közül választja meg.

 

 

 

Elnök

Az elnök feladat- és hatásköre:

a./ Az egyesület törvényes képviselője. Jogosult és köteles képviselni az egyesületet.

b./ Az egyesület napi ügyeinek vitele, az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala

c./ Beszámolók és éves költségvetés előkészítése, azoknak a taggyűlés elé terjesztése

d./ Az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a taggyűlés hatáskörébe nem tartozó /költségvetés keretein belüli/ döntések meghozatala és végrehajtása

e./ A taggyűlés összehívása. Bármikor összehívhatja a taggyűlést. Az üléseket vezeti – levezető elnök. Köteles összehívni a taggyűlést évente egy alkalommal valamint akkor, ha a tagok minimum 10 %-a ezt – az ok és a cél megjelölésével - kéri. Köteles összehívni a taggyűlést abban az esetben is, ha azt a bíróság elrendeli.

f./ A taggyűlés napirendi pontjainak meghatározása

g./ Részvétel a taggyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre

h./ A rendes- és pártoló tagság nyilvántartása

i./ Az egyesület működésével kapcsolatos iratok kezelése és őrzése

j./ Az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a Ptk.-ban előírt intézkedések megtétele

k./ A munkáltatói jogkört gyakorolja.

Az elnök tevékenységét a taggyűlés döntéseivel, továbbá az egyesület érdekeivel összhangban gyakorolja.

Az elnök tevékenységéről éves beszámolót készít.

Az elnököt akadályoztatása esetén az általa megbízott tag helyettesíti. Hat hónapot elérő akadályoztatás esetén a helyettesítésről a taggyűlés dönt. Az elnök helyettesítése esetén eljáró tag ügyvivő címet viselve az egyesület képviselője.

 

 

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv készítése a taggyűlésről kötelező. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a taggyűlésen elfogadott határozatok pontos szövegét. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő írja alá.

 

V. Vegyes

 

1.Az egyesület működési forrásai: adomány, állami támogatás, önkormányzati támogatás, személyi jövedelemadó-felajánlás, tagdíj, szolgáltatások bevételei, gazdasági-vállalkozási tevékenység bevételei és pénzügyi műveletek bevételei.

2.Az egyesület készpénzforgalmat nem bonyolít, ezért házipénztárt nem működtet. Az egyesület 1 /egy/ bankszámlával rendelkezik, melynek forgalma nyilvános, azt az egyesület honlapján havi rendszerességgel megjelenteti. Az egyesület bármely rendes vagy pártoló tagjának jogában áll a nyilvánossá tett adatok valódiságát az eredeti bizonylatokkal összevetve ellenőrizni.

3.Ha az elnök megbízatása bármely okból megszűnik, a taggyűlést a legutóbbi taggyűlés jegyzőkönyvvezetője hívja össze.

4.Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást semmilyen formában nem nyújt.

5.Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Civil tv. rendelkezései az irányadók.

 

Kelt: Budapest, 2014. szeptember 05.

Alapszabály aláírójának neve: Bukovszky László

Alapszabály aláírójának címe: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fsz. 3.

Alapszabály aláírásának helye, ideje: azonos az Alapszabály elfogadásának helyével és idejével.